Ajankohtaista hankkeessa

 

Työt kesän 2017 aikana

(Julkaistu 27.6.2017)

 

Laihian tiehankkeen työt etenevät vauhdikkaasti myös kesän aikana. Työt painottuvat vt 3:lle, joka on tarkoitus ottaa uusittuna liikenteelle vuoden loppuun mennessä. Vt 3:lla puretaan kesäkuun lopulla viimeisiä painopenkereitä ja tehdään tuhkan ajoja ainakin heinäkuun loppuun asti. Vt 3:lla Faaringintien kohdalla otetaan käyttöön kiertotie viikkojen 26-27 aikana. Lisäksi Alhon alikulkukäytävän perustusrakenteita rakennetaan kesän aikana.

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

 

Hankkeessa hyödynnetään uusiomateriaalina lentotuhkaa

(Julkaistu 15.6.2017)

 

Laihian kohdan tiehankkeessa hyödynnetään uusiomateriaalina lentotuhkaa Maunulan eritasoliittymän sillan tulopenkereissä. Lentotuhkan käyttö alkaa maanantaina 5.6.2017, ja työ kestää arviolta 1,5 kuukautta. Tuhkaa ei käsitellä sateisella säällä, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia alkuperäiseen aikatauluun.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Laihian kohdan tiehankkeelle lentotuhkan hyötykäyttöön ympäristöluvan, jonka edellytyksenä on laajat taustatutkimukset. Esimerkiksi alueen pohjavesiä tutkitaan tarkoin ennen tuhkan käyttöä ja jälkiseuranta jatkuu vähintään kaksi vuotta. Lentotuhka syntyy kivihiilen polttoprosessin sivutuotteena. Uusiomateriaalien käytöllä säästetään luonnon kiviainesvaroja ja neitseellistä ympäristöä.

Materiaalina lentotuhka tiivistyy hyvin ja on erittäin kantavaa. Sen etuja on myös tiivistettynä tapahtuva itselujittuminen. Vaatimuksena on, että tuhkan teknisen laadun täytyy täyttää käyttökohteen rakennekerrosmateriaaleille asettamat tekniset laatuvaatimukset, joita ovat muun muassa lujuustaso, kantavuus, rasituskestävyys ja routakestävyys.

Lentotuhka on kostutettua, joten se ei pölyä kuljetuksen tai maarakennustyön aikana. Tuhka toimitetaan työmaalle valmiina käyttökohteeseen soveltuvassa muodossa Vaskiluodon Voiman Vaasan kivihiilivoimalaitoksesta. Tuhka kapseloidaan sillan penkereen rakenteeseen, eli tuhkan alla on kangasta sekä valettu betonilaatta ja reunoilla murskevallit. Tuhkapenkereen yläpuolella on vähintään metrin paksuinen pengertäyttö, ja tuhkakerrokset peitetään kokonaisuudessaan murskeella ja lopuksi penger asfaltoidaan. Rakenne estää tuhkan leviämisen ympäristöön ja maaperään.

Tierakentamisessa lentotuhkan hyödyntäminen on Pohjanmaalla edistyksellistä, ja vahvaa näyttöä lentotuhkan käytöstä on sekä hankkeen urakoitsijalla Skanska Infra Oy:lla että teknisellä konsultilla Ramboll Finland Oy:lla. Kyseiset organisaatiot tekivät onnistunutta yhteistyötä myös esimerkiksi Liikenneviraston Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa.

Uusiomateriaaleja hyödyntämällä vähennetään maarakentamisessa merkittävästi luonnon kiviainesten ottotarvetta. Tällöin rakentamista kutsutaan uusiomaarakentamiseksi. Uusiomateriaalirakentamisen jatkokehittämisestä on käynnissä valtakunnallinen UUMA2-ohjelma, jossa myös Laihian kohdan hankkeen tilaaja Liikennevirasto on mukana.

 

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

 

 

Siltojen ja alikulkujen rakentamisen aikataulut tarkentuvat

(Julkaistu 29.3.2017)

 

Laihian kohdan tiehankkeessa rakennetaan yhteensä seitsemän siltaa. Lisäksi rakennetaan alikulkukäytäviä. Maunulan eritasoliittymän risteyssillan kannen muottityöt ovat parhaillaan käynnissä. Kannen raudoitus alkaa 3.4. ja kestää noin kolme viikkoa. Kannen valu ajoittuu alustavasti huhtikuun viimeiselle viikolle (viikko 17).

Ratikylän risteyssillan telineen teko alkaa huhtikuun ensimmäisellä viikolla (viikko 14). Ratikylän sillan kannen raudoitus aloitetaan toukokuun toisella viikolla (viikko 19) ja sillan valun ajankohta on touko-kesäkuun vaihteessa viikolla 22.

Pohjolan sillan putki asennettiin 23.3. ja Vedenojanluoman sillan putki asennetaan tiistaina 4.4. Myös Maunulan alikulkukäytävän työt alkavat  maaliskuun viimeisellä viikolla. Alhontien sillan putki asennetaan alustavasti huhtikuun ensimmäisellä viikolla, ja Alhontien alikulkukäytävän työt alkavat heinäkuuhun mennessä.

 

Hanke etenee siltatöillä

(Julkaistu 17.1.2017)


Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hanke etenee alkuvuodesta alkaen kahden teräsbetonisillan paalulaattojen paalutuksella ja rakentamisella sekä kahden putkisillan rakentamisella. Laihian kohdan tiehankkeessa rakennetaan yhteensä seitsemän siltaa, joista kahden sillan paalulaattojen teräsbetonipaalujen paalutus käynnistyy tammikuussa 2017 viikolla 3. Ensimmäinen paalutuskohde on valtatie 3:n uuden Maunulan eritasoliittymän teräsbetonisilta, joka sijoittuu Maunulantien läheisyyteen. Toisena paalutuskohteena on Ratikylän eritasoliittymän teräsbetonisilta, joka sijoittuu valtatie 18:n uudelle linjaukselle junaradan läheisyyteen uudelle Ratikylänkadulle. Paalutus kestää yhteensä kaksi kuukautta, ja helmikuussa aloitetaan siltojen rakentaminen, joka kestää 4–5 kuukautta.

 

Maunulan eritasoliittymän työmaa-alueella on parhaillaan rakenteilla myös kaksi putkisiltaa. Toinen rakennettavista silloista on Maunulantien vierellä ja toinen sijoittuu Maunulantien ja Potilantien puoliväliin. Putkisillat valmistuvat maaliskuun aikana.

 

Tämänhetkiset työvaiheet eivät aiheuta uusia liikennejärjestelyjä. Paalutus aiheuttaa kohteiden läheisyydessä lieviä ja vaarattomia melu- ja tärinähaittoja. Tärinäseurantaa varten paalutuskohteiden lähimpiin kiinteistöihin toimitetaan tärinämittarit viikon 3 aikana.

 

Uusittu valtatie 3 otetaan liikenteelle käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä ja valtatie 18:n uusi linjaus vuoden 2018 loppuun mennessä. Tämänhetkisen arvion mukaan hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

 

Hankkeen työt jatkuvat

(Julkaistu 15.12.2016)


Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hanke etenee työmaan uudelleen käynnistymisen suunnittelulla talvikuukausina 2016–2017, ja varsinaiset työt alkavat kevättalvella 2017. Uudelleen käynnistyminen ei alkuvaiheessa vaikuta alueen liikennejärjestelyihin. Seuraavista työvaiheista ja niiden vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin lähempänä töiden käynnistymistä helmi-maaliskuussa 2017.

 

Hanke sai luvan jatkaa töitä, kun korkein hallinto-oikeus kumosi 25.11.2016 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, jonka seurauksena työt keskeytettiin keväällä 2016. Liikenneviraston ja Laihian kunnan yhteisrahoitteisen hankkeen keskeytyksestä huolimatta hanke pystytään toteuttamaan sen alkuperäisessä laajuudessaan. Keskeytyksen vaikutus kustannuksiin on noin 2–3 miljoonaa euroa. Keskeytys viivästyttää hankkeen valmistumista hieman yli vuodella. Tämänhetkisen arvion mukaan hanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. 

 

Muista seurata meitä myös Facebookissa!

 

 

Hankealueella tehdään töitä turvallisuuden lisäämiseksi

 

Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta -hankkeessa toteutetaan loppuvuoden aikana töitä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta ja mahdollistavat kunnossapitotyöt talvikuukausina. Työt käynnistyvät lokakuussa ja kestävät noin 10 viikkoa. Nyt toteutettavat työt valtatie 3:n varrella estävät tien ja siltojen epätasaisen painumisen, ja painopengerten poiston ansiosta väylien kunnossapito voidaan hoitaa ja liikkuminen on turvallista myös talvella.

 

 

 

Parannushankkeen edistyessä Kyröntien kevyen liikenteen väylä siirretään uudelle reitille ja Kyröntien risteyksessä oleva alikulku poistetaan käytöstä. Asematien alikulku on edelleen käytettävissä. Jatkossa Kyröntien kevyt liikenne käyttää kiertotietä, Asematietä ja Asematien alikulkua. Nykyiset linja-autoliikenteen pysäkit valtateillä 3 ja 18 poistetaan ja korvataan uusilla pysäkeillä. Vt 3:n pysäkki siirtyy noin 100 metriä Vaasan suuntaan ja Kyröntien pysäkki siirtyy noin 100 metriä Seinäjoen suuntaan. Pysäkkien siirtymisaikataulusta tiedotetaan erikseen.

 

Rakentaminen alkaa syksyn 2015 aikana

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut valmiiksi tiesuunnitelmat valtateiden 3 ja 18 parantamiseksi Laihian kohdalla. Tiehanke on jaettu vaiheisiin, joista ensimmäisen tiesuunnitelma on hyväksytty loppuvuodesta 2014. ELY-keskus on käynnistänyt tie-, katu- ja yksityisteiden alueiden haltuunoton.

Rakentamisen aloittamisen myötä työt siirtyvät ELY-keskukselta Liikenneviraston vastuulle. Tällä hetkellä Liikennevirasto valmistelee hankkeen rakentamisen aloittamista ja on käynnistänyt maantiealueiden haltuunottoprosessin. Urakkatarjoukset on jätetty ja urakoitsijan valinta tehdään alkusyksystä 2015.

Rakentaminen alkaa syksyn 2015 aikana. Hanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sivu päivitetty 27.06.2017