Ajankohtaiset työt ja muutokset

Päivitetty: 22.5.2017

Autoliikenne

Kehä I itään

 • Toukokuun aikana Espoon rajan ja Vihdintien välillä tehdään jyrsintä- ja päällystystöitä.
 • Kehällä käytössä Vihdintien siltatyömaan kohdalla kaksi ajokaistaa. Läntisessä rampissa ei kiihdytyskaistaa. Itäinen ramppi käytössä normaalisti.
 • Kehällä käytössä Hämeenlinnanväylän siltatyömaan kohdalla kaksi ajokaistaa. Rampit käytössä normaalisti.

Kehä I länteen:

 • Kehällä käytössä Kaarelantien siltatyömaan kohdalla kaksi ajokaistaa. Kaarelanvierron rampissa ei kiihdytyskaistaa.
 • Toukokuun alussa Vihdintien ja Espoon rajan välillä päällystystöitä. 

Hämeenlinnanväylä (vt. 3): 

 • 22.-23. välisenä yönä Kehä I:llä lännen suuntaan liikenne siirtyy ajoradan vasempaan reunaan. Käytössä on kaksi ajokaistaa. Kehän kolmas kaista suljetaan Kaarelantien sillan kohdalla. Kehän ruuhkautuessa varayhteytenä Hämeenlinnanväylälle pohjoiseen voi käyttää reittiä Kaarelanvierto - Kaarelantie - ramppi Hämeenlinnanväylälle.
 • Hämeenlinnanväylällä pohjoisen suuntaan jatkuu Suomalais-Venäläisen koulun alikulkukäytävän korjaustyö. Korjaustyön ajan sillan kohdalla on käytettävissä on vain kaksi ajokaistaa sekä pohjoisen suuntaan johtavassa rampissa on poikkeavat kaistajärjestelyt.
 • Uusi ramppiyhteys käytössä Kehä I:tä Tampereen suuntaan.
 • Kehä I:n kohdalla sillankorjaustyömaa. Työvaiheista riippuen Hämeenlinnanväylällä tilapäisiä kaistajärjestelyjä.

 

Vihdintie (tie 120):

 • Kehä I:n kohdalla sillankorjaustyömaa. Työvaiheista riippuen tilapäisiä kaistajärjestelyjä.

 

Kevyt liikenne

 

 • Vihdintien itäpuolinen pyörätie on 22.5 lähtien suljettuna noin kahden viikon ajan Kehä I:n siltojen alapuolisen korjaustyön takia. Korvaava reitti kulkee Vihdintien itäpuolella Mätäjoen kautta.
 • Hämeenlinnanväylän eritasoliittymässä kaikki uudet kevyen liikenteen yhteydet on otettu käyttöön. Kaide- ja vihertöitä tehdään vielä.

 

Hulevesityöt ja alueen kuivatus keväällä 2017

Talven aikana on kunnostettu Konalan pehmeiköllä Kehä I:n molemmin puolin sijaitsevia ojia. Ne ovat liettyneet kymmenien vuosien aikana. Nyt tehtyjen Kehän parantamistöiden yhteydessä on havaittu, että alueen kuivatus ei toimi riittävästi. Ojien kunnostamisen lisäksi on puhdistettu tai uusittu rumpuja.

Kunnostamisen suunnittelussa on otettu huomioon myös Mätäjoen valuma-alueen vesiensuojelun näkökulma. Rakennusviraston aikaisemmin laatimassa selvityksessä on todettu tarpeelliseksi lisätä kuivatusjärjestelmillä kerättävien vesien viipymää ennen veden johtamista Mätäjokeen. Viipymää lisäämällä vähennetään tulvahaittoja Mätäjoen varressa rankkasateiden tai kevätylivaluman aikana.

Viipymää lisätään rakentamalla ojiin kaksi hulevesiallasta Vihdintien länsipuolelle, Reimarlan eritasoliittymän alueelle. Etelänpuoleinen allas rakennetaan ramppisilmukan keskelle. Pohjoinen allas rakennetaan koira-aitauksen ja ulkoilutien väliselle alueelle Kehä I:lle johtavan rampin pohjoispuolelle.

Ojien kunnostuksessa ja hulevesialtaiden suunnittelussa on otettu huomioon myös kiintoaineksen vähentämisen tarve. Ojissa on painanteita, joihin kuivatettavilta pinnoilta ja maastosta valuva kiintoaines laskeutuu. Hulevesialtaissa veden virtausnopeus pyritään pitämään niin alhaisena, että kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle. Altaat rakennetaan mahdollisimman loivilla luiskilla, jotta niissä pysyisi kasvillisuutta ja luiskien hoito olisi mahdollista koneellisesti.