Ajankohtaiset työt ja muutokset

Päivitetty: 20.01.2017

Autoliikenne

  • 10.1.2017 otettiin käyttöön kääntymiskaistan loppuosa Kehä I:stä idän suuntaan Vihdintielle ajettaessa. Lisäksi Reimarlan (Vihdintien) eritasoliittymältä länteen ajettaessa Kehä I:n nopeusrajoitus on noussut 70 km/h:een.

  • Uusi ramppiyhteys Kehä I:ltä idän suunnasta Tampereelle avattiin 15.12.2016. Ramppiyhteys Kaarelantieltä jää edelleen mm. Kehää lännen suunnasta Tampereelle ajavien käyttöön.

  • Kehä I:llä on käytössä kolme ajokaistaa suuntaansa poislukien idänsuunnan liikenne Vihdintien kohdalla. Keskikaistatyöt Kehän vasemmalla kaistalla valmistuvat viikolla 51. Kaidetyöt jatkuvat jälleen tammikuussa 2017. Työstä aiheutuu lyhytkestoista liikennehaittaa.
  • Vihdintien idänsuunnan kiihdytyskaista on suljettuna kevääseen 2017 saakka (ks. kartta).
  • Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymien välillä nopeusrajoitus nousee 80 km/h:iin viikolla 51.
  • Hämeenlinnanväylällä (valtatie 3) nopeusrajoitus on 60 km/h. Kehä I:n kohdalla on käynnissä kaide- ja valaistustöitä.
  • Vihdintiellä (tie 120) nopeusrajoitus on 50 km/h. Kehä I:n kohdalla on käynnissä siltatyö sekä kaide- ja valaistustöitä.

 

Kevyt liikenne

  • Hämeenlinnanväylän eritasoliittymässä kaikki uudet kevyen liikenteen yhteydet on otettu käyttöön. Raittien varrella suoritetaan vuoden 2017 aikana vielä mm. kaide- ja vihertöitä.

  • Vihdintien itäpuolella oleva pyörätie on jälleen käytössä.

 

Hulevesityöt ja alueen kuivatus keväällä 2017

Talven aikana kunnostetaan Konalan pehmeiköllä Kehä I:n molemmin puolin sijaitsevia ojia. Ojat on rakennettu maantien rakentamisen aikaan ja ne ovat liettyneet kymmenien vuosien aikana. Kehä I parantamisen yhteydessä on havaittu, että maantien alueella kuivatus ei toimi riittävästi. Ojien kunnostamisen lisäksi puhdistetaan tai uusitaan rumpuja.

Kunnostamisen suunnittelussa on otettu huomioon myös Mätäjoen valuma-alueen vesiensuojelun näkökulma. Rakennusviraston aikaisemmin laatimassa selvityksessä on todettu tarpeelliseksi lisätä kuivatusjärjestelmillä kerättävien vesien viipymää ennen veden johtamista Mätäjokeen. Viipymää lisäämällä vähennetään tulvahaittoja Mätäjoen varressa rankkasateiden tai kevätylivaluman aikana.

Viipymää lisätään rakentamalla ojiin kaksi hulevesiallasta Vihdintien länsipuolelle, Reimarlan eritasoliittymän alueelle. Etelänpuoleinen allas rakennetaan ramppisilmukan keskelle. Pohjoinen allas rakennetaan koira-aitauksen ja ulkoilutien väliselle alueelle Kehä I:lle johtavan rampin pohjoispuolelle.

Ojien kunnostuksessa ja hulevesialtaiden suunnittelussa on otettu huomioon myös kiintoaineksen vähentämisen tarve. Ojissa on painanteita, joihin kuivatettavilta pinnoilta ja maastosta valuva kiintoaines laskeutuu. Hulevesialtaissa veden virtausnopeus pyritään pitämään niin alhaisena, että kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle. Altaat rakennetaan mahdollisimman loivilla luiskilla, jotta niissä pysyisi kasvillisuutta ja luiskien hoito olisi mahdollista koneellisesti.