Ajankohtaiset työt ja muutokset

Päivitetty: 22.3.2017

Autoliikenne

  • Kehä I itään: Oikeanpuolimmainen kaista suljettu välillä Konalantie - Vihdintie. (kts. kartta) Syynä kuivatustyöt ja meluvallin rakentaminen.
  • Kehä I länteen: Nopeusrajoitus palautettu 70 km/h Vihdintieltä eteenpäin.

  • Hämeenlinnanväylä (3): Idän suunnasta uusi ramppi, lännestä yhteys yhä Kaarelantien kautta. Nopeusrajoitus on 60 km/h. Käynnissä kaide- ja valaistustöitä.

  • Vihdintie (tie 120): nopeusrajoitus on 50 km/h. Käynnissä siltatyö sekä kaide- ja valaistustöitä.

      

Kevyt liikenne

  • Hämeenlinnanväylän eritasoliittymässä kaikki uudet kevyen liikenteen yhteydet on otettu käyttöön. Kaide- ja vihertöitä tehdään vielä.

  • Vihdintien itäpuolella oleva pyörätie on jälleen käytössä.

 

Hulevesityöt ja alueen kuivatus keväällä 2017

Talven aikana on kunnostettu Konalan pehmeiköllä Kehä I:n molemmin puolin sijaitsevia ojia. Ne ovat liettyneet kymmenien vuosien aikana. Nyt tehtyjen Kehän parantamistöiden yhteydessä on havaittu, että alueen kuivatus ei toimi riittävästi. Ojien kunnostamisen lisäksi on puhdistettu tai uusittu rumpuja.

Kunnostamisen suunnittelussa on otettu huomioon myös Mätäjoen valuma-alueen vesiensuojelun näkökulma. Rakennusviraston aikaisemmin laatimassa selvityksessä on todettu tarpeelliseksi lisätä kuivatusjärjestelmillä kerättävien vesien viipymää ennen veden johtamista Mätäjokeen. Viipymää lisäämällä vähennetään tulvahaittoja Mätäjoen varressa rankkasateiden tai kevätylivaluman aikana.

Viipymää lisätään rakentamalla ojiin kaksi hulevesiallasta Vihdintien länsipuolelle, Reimarlan eritasoliittymän alueelle. Etelänpuoleinen allas rakennetaan ramppisilmukan keskelle. Pohjoinen allas rakennetaan koira-aitauksen ja ulkoilutien väliselle alueelle Kehä I:lle johtavan rampin pohjoispuolelle.

Ojien kunnostuksessa ja hulevesialtaiden suunnittelussa on otettu huomioon myös kiintoaineksen vähentämisen tarve. Ojissa on painanteita, joihin kuivatettavilta pinnoilta ja maastosta valuva kiintoaines laskeutuu. Hulevesialtaissa veden virtausnopeus pyritään pitämään niin alhaisena, että kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle. Altaat rakennetaan mahdollisimman loivilla luiskilla, jotta niissä pysyisi kasvillisuutta ja luiskien hoito olisi mahdollista koneellisesti.