JETI (junaliikenteen ennakkotietojärjestelmä)

Liikennevirasto uudistaa ETJ:tä (ennakkoilmoitusjärjestelmä), jotta se vastaisi paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita ja toiminnallisuuksia. Tämä ns. ETJ2-hanke koostuu kolmesta järjestelmästä: JETI (Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmä Trakedia (rataeditori), jolla mallinnetaan taustalla oleva ratainfra Veturipääte (sähköinen aikataulu ja ennakkoilmoitustiedot junille)

JETIn etenemisvaiheet

Vaihe 1:

Ensimmäisessä vaiheessa käytössä on paperinen veturinkuljettajan aikataulutuloste, joka sisältää ennakkoilmoitustiedot. JETI:n myötä ne siis saadaan yhdestä järjestelmästä. Tietoja voidaan päivittää reaaliajassa ja ne siirtyvät uusiin aikatauluihin välittömästi.

Liikenteeohjaaja näkee omalta päätteeltään ajankohdan, koska veturinkuljettaja on tulostanut aikataulun. Jos tulostamisen jälkeen on tullut muutoksia, liikenteenohjaaja tietää mitkä päivitykset eivät ole kuljettajien tiedossa ja ilmoittaa ne kuljettajalle.

Vaihe 2:

Toisessa vaiheessa vetureihin ja ratatyökoneisiin asennetaan päätelaitteet, johon aikataulut päivittyvät ja ennakkoilmoitustiedot välittyvät reaaliaikaisesti. Veturinkuljettajat eivät enää tulosta aikatauluja, vaan he näkevät tilanteen veturipäätteeltään. Veturipäätelaitteen myötä  veturinkuljettajilla ja liikenteenohjauksella on koko ajan yhtenäinen tilannekuva eikä tulostamisen jälkeen tulleiden päivitettyjen tietojen välittäminen ole enää manuaalista vaan tapahtuu sähköisesti. Myös sijaintitieto tarkentuu.

Aikataulu

JETIn ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön keväällä 2014.

JETIn toisen vaiheen eli veturipäätesovelluksen (KUPLA) ja veturipäätelaitteiden käyttöönotot alkavat vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tuolloin veturipäätelaite on oltava kaikissa junissa sekä linjaliikenteen vaihtotyöyksiköissä. Veturipäätelaite tulee olla myös niissä ratatyökoneyksiköissä, joilla voidaan liikennöidä junana.

JETIn tavoitteet ja hyödyt

JETi on reaaliaikainen ja käyttäjäystävällinen, joten muutosten teko ja käyttäminen helpottuvat.

JETI mahdollistaa nykyistä paremmat yhteistoiminnallisuudet muiden järjestelmien kanssa, mm. LIIKE ja LOKI eli LiikenteenOhjaaja Kirjaukset (=sähköinen junapäiväkirja). LIIKE-integraation kautta JETIin välittyvät junien aikataulut suunnittelun helpottamiseksi.

JETIn myötä suunnitelmien ja ilmoitusten taso tarkentuu ja niiden paikantaminen ratainfraan paranee. Järjestelmään voidaan tallentaa laajempia kokonaisuksia esim. yleis- ja rakennussuunnitelmia.

JETI luo perustan reaaliaikaiselle veturipäätteelle ja tulevaisuudessa myös ratatöiden paikantamisjärjestelmän rakentamiselle. JETIllä voidaan tulevaisuudessa tuottaa suunnitelmien ja ilmoitusten toteumien seurantaa ja raportointia.

Tulevaisuudessa ECO-Drive-kokonaisuuden kautta säästetään liikennöinnissä merkittävästi. Lisäksi JETI mahdollistaa monipuolisemman ratatyökommunikaation (esim. RT-ilmoitus ja ratatyölupa).

JETIn käyttäjät

JETI:n käyttäjiä ovat urakoitsijat, Finrail Oy:n liikennesuunnittelijat sekä liikenteenohjaus. Operaattorit saavat LIIKEestä aikataulut, joissa on JETIn ennakkoilmoitukset intergroituina. Muita käyttäjiä ovat suunnittelun ja seurannan osapuolet eli liikennöitsijät, isännöitsijät sekä rakennuttajakonsultit.

Mikä muuttuu?

  • kaikki urakoitsijat huolehtivat jatkossa suunnitelmiensa syöttämisestä JETI:in
  • ennakkotiedot yhdistyvät yksikön aikatauluihin
  • työrakosuunnittelu helpottuu
  • Rata-infraa ylläpidetään tarkemmin kuin nykyisessä ETJ:ssä (Trakedia huolehtii tästä)
  • tiedot päivitettävissä 24/7, ei enää lukitusaikaa. HUOM: määräajat suunnittelulle pätevät edelleen!
  • Veturipäätte tuo reaaliaikaisen paikkatiedon ja viestintäyhteydet
  • järjestelmä tunnistaa ratakilometrien pituudet ja pystyy muokkaamaan annetun paikkatiedon perusteella ilmoitukset molempiin suuntiin
  • JETI huomioi sekä paikantamismerkit että ratakilometrit. Kuljettajan tulosteeseen tulevat paikantamismerkit.

Tekniset vaatimukset JETIn käyttölle

JETI on verkkosovellus, joka vaatii toimiakseen riittävän nopean verkkoyhteyden (3 G tai parempi) sekä uudenaikaisen Internet-selaimen (esim. Internet Explorer 10 tai tuore Chrome, Firefox tai vastaava). Lisäksi suosituksena järjestelmälle on Full HD-tason (1920x1080) resoluution näyttö.

Tulevaisuudessa kaikki junat ja linjaliikenteen vaihtotyöyksiköt tarvitsevat veturipäätteen.

Koulutukset

Liikennevirasto järjestää JETI-kouluttajakoulutuksia tarvittaessa. Pääkäyttäjät antavat lisätietoa.

Linkki JETI-järjestelmään